Privacy

In mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR - ook bekend als AVG regelgeving) in werking getreden.
De GDPR legt nieuwe regels op rond de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. 
Volgens deze nieuwe Europese wetgeving moet er zorgvuldiger omgegaan worden met gegevens van cliënten.
Als verwerker en verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens ben ik onderworpen aan deze wetgeving. 

Hieronder kan u terugvinden welke gegevens ik nodig heb, welke plichten ik daarom heb en welke rechten u hebt.
Omwille van veiligheid werk ik niet met een website met accounts en paswoorden.
Er is niets van uw dossier online beschikbaar. Dit beschermt uw gegevens maximaal.
Wat niet online staat, kan ook niet worden bekeken door anderen.
U kan dus ook geen online toegang krijgen tot uw dossier.

Hoe verwerk ik uw gegevens?

 • Registratie: het registreren van uw medische en verblijfsgegevens voor interne doelen, maar mogelijks ook voor door de overheid opgelegde doeleinden, voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden.
 • Administratie: uw behandeling kunnen opvolgen.
 • Kwaliteit van zorg bieden: bijhouden van paramedische, diagnostische of therapeutische zorgen om de zorgkwaliteit te vergroten.
 • Cliëntenzorg: verrichten van (preventieve) (paramedische en sociale) zorg, het verrichten van preventieve zorg.
 • Wetenschappelijke registratie: opslaan van informatie die gebruikt kan worden in een breed wetenschappelijk, epidemiologisch en/of beleidsmatig kader.


Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Alleen ik, de therapeut die betrokken is bij uw behandeling, heb hier toegang toe.
Ik ben steeds gebonden aan het beroepsgeheim.
Er zijn daarentegen ontvangers die recht hebben op deze informatie:

 • verzekeringsinstellingen zoals mutualiteiten (door een instantie opgelegd, of met toestemming van de cliënt);
 • rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt);
 • betrokken cliënten of hun vertegenwoordigers (binnen de grenzen van de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de cliënt);
 • overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;
 • andere instanties (met toestemming van cliënt, tenzij opgelegd krachtens de wet);
 • mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar of een eventuele beroepsbeoefenaar aangesteld door mij. Dit kan zonder toestemming van de cliënt, maar enkel als dit juridisch nodig is of ter voorbereiding hierop.

 
Welke gegevens verwerk ik?
Personalia zoals naam, voornaam, en geboortedatum.
De leeftijd is belangrijk om te weten of  de therapie voor een kind, volwassene of oudere is.
Telefoonnummer heb ik nodig omdat ik u anders onvoldoende efficiënt een afspraak kan bieden.
Adres is voornamelijk de basis voor verwijsbrieven, attesten en soortgelijke.
In geval van nood kan het ook zijn dat ik de hulpdiensten moet inschakelen.
Het is niet mogelijk om u aan te melden zonder deze gegevens.
Andere gegevens die worden gevraagd, zijn niet verplicht, maar kunnen helpen in de werking van het aanmeldingsproces.

Hoe worden de gegevens verstuurd ?
In eerste instantie bezorg ik de gegevens per brief.
Informatie aan collega zorgverstrekkers, artsen en instellingen gebeurt enkel elektronisch wanneer dit kan via een beveiligd elektronisch programma of bij goedkeuring van de client. 

Gegevens aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om tijdens of na uw begeleiding uw gegevens te verwijderen.
Een belangrijk gevolg hiervan is dat attesten en dergelijke niet meer kunnen worden gemaakt omdat de corresponderende gegevens er niet meer zijn.
Het bemoeilijkt de werking van de hulpverlening.
U zal steeds een document moeten ondertekenen dat u de verwijdering van de gegevens vraagt en dat u akkoord gaat met de gevolgen.
Dit document houd ik digitaal bij.

Persoonsgegevens wijzigen zoals uw adres is natuurlijk steeds mogelijk.
U kan een kopie van uw dossier opvragen, dit zal u op papier ter beschikking gesteld worden.

Aanpassingen die niet stroken met de waarheid, zoals inhoud van (para)medische aard, zullen, om deontologische redenen steeds worden geweigerd.